Stichting Waar een Wil is

  

Oprichting van Stichting "De Drentse Plattelands Marke".

De Naam van de Stichting is afgeleid van het begrip Boermarke.

Het begrip Boermarke, ook wel Marke genoemd, gaat terug tot de tijd van de Germanen die zich op vaste plaatsen gingen vestigen.

Het door een stam in bezit genomen gebied, dat door alle leden van de stam gemeenschappelijk werd gebruikt, is de oervorm van een Boermarke of Marke.

Een Marke was een samenwerkingsverband met een tijdelijke nederzetting binnen de Marke.

Alleen in Drenthe zijn nog Boermarken actief.

Een Boermarke is een rechtspersoon gebaseerd op gewoonterecht, dus zonder akte van oprichting of statuten, die zelfstandig deelneemt aan het maatschappelijk verkeer. Omdat een Marke tegenwoordig niet meer opgericht kan worden is gekozen voor Stichtingsvorm met in de naam Marke.

Doelstelling:

a. Het bevorderen en behouden van een goede samenleving en leefbaarheid op       het platteland;

b. Het vergroten/versterken van een goede samenwerking tussen de burger, overheid, verenigingen, stichtingen, coöperaties, dorpsbelangen en              zorginstellingen in de gemeente Borger-Odoorn en omliggende gemeenten.

Realisatie doelstelling:

- Het verwerven en onderhouden van machines, (hand)werktuigen, (handwerk) gereedschappen en overige zaken ter ondersteuning van de doelstelling van de stichting;

- Het afsluiten van bruikleen- of huurcontracten met de gebruikers;

- Gelden afkomstig uit de verhuur zullen worden aangewend voor de aanschaf  middelen welke dienstbaar zijn aan de doelstelling van de stichting;

- Het afsluiten van de nodige verzekeringen;

- Fondsenwerving;

- Het beheren van gelden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Bestuur:

- Harriët Prins: notaris

- Wil Luchjenbroers : mediator