Stichting Waar een Wil is

  

ANBI gegevens

Stichting Waar een Wil is

Zetel

Stichting Waar een Wil is is gevestigd in de gemeente Borger-Odoorn.

RSIN nummer / kvk

RSIN: 8546.36.894

KvK:  62080873

Postadres

Hoofdstraat 26, 7875 AC Exloo

Internetadres

www.stichtingwaareenwilis.nl

Beloningsbeleid

Voor de bestuursactiviteiten ontvangen de bestuurders geen vergoeding.

Eventuele onkosten, voorzover niet bovenmatig, worden vergoed.

Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting, zodat overigens geen beloningsbeleid van toepassing is.

 

Doelstelling

Artikel 2 van de statuten

1.    De stichting heeft ten doel:

       a.     het bevorderen en behouden van een goede samenleving en leefbaarheid op het platteland;

       b.    het vergroten/versterken van een goede samenwerking tussen de burger, overheid, verenigingen, stichtingen, coöperaties, dorpsbelangen en zorginstellingen in de gemeente Borger-Odoorn en omliggende gemeenten;

       c.     de ondersteuning van kansarmen of zwakkeren in de samenleving in de gemeente Borger-Odoorn en omliggende gemeenten;

       d.    het versterken van de positie van de vrouw in de samenleving op het platteland;

       e      het beheer van gelden en fondsen ten behoeve van activiteiten voor de realisatie van één of meer van de hiervoor gemelde doelstellingen;

Activiteiten/hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als eerste activiteit heeft de stichting een grote zorgbeurs georganiseerd op 21 maart 2015 in het gemeentehuis van de gemeente Borger-Odoorn. Na evaluatie met de deelnemende partijen en de betroffen wethouder, zal in 2016 een nieuwe zorgbeurs worden georganiseerd.

De stichting wil, in overleg met de deelnemende partijen aan de zorgbeurs, komen tot een zorgmeldpunt op de website: www.stichtingwaareenwilis.nl

Via Vitaal Platteland zal een subsidie worden aangevraagd waarmee overige doelstellingen van de stichting gerealiseerd kunnen worden.

Voor verdere activiteiten wordt verwezen naar elders op deze website.

statutaire bestuurssamenstelling

Artikel 3 van de statuten

1.    Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.

2.    De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

3.    De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

Actuele bestuurssamenstelling

 

Voorzitter                               :    Willemiena Christina Luchjenbroers (Wil)

Secretaris/penningmeester :     Harriët Jelma Heleen Prins (Harriët)

Bestuurslid                             :   Oscar Meindert Martinus Philips (Oscar)

Bestuurslid                             :   Allegonda Johanna Maria Meijer - Pijnaker (Alie)

Jaarrekening/jaarverslag

De stichting is opgericht op 12 december 2014 er is dus nog geen jaarverslag over 2014 mogelijk.

Financiële verantwoording

Op 31 december 2014 had de stichting nog geen vermogen.

Voor 1 juni 2016 zal de balans betreffende het kalenderjaar 2015 gepubliceerd worden en zal de staat van baten en lasten met een toelichting gepubliceerd worden. Tevens zal een overzicht van de voorgenomen bestedingen en een toelichting daarop worden vermeld voor wat betreft het kalenderjaar 2016, opgesteld aan de hand van de ervaringen en behaalde resultaten in 2015.