Stichting Waar een Wil is

  

Over ons

“Stichting Waar een Wil is” Borger-Odoorn

De samenleving op het Platteland verandert de laatste jaren snel.

Op vele terreinen zien we verschuivingen en veranderingen die gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de (kleine) kernen. Zo verandert de samenstelling en omvang van de bevolking. Een kleine groep (m.n. ouderen en gehandicapten) is immobiel. Het openbaar vervoer staat onder druk.

In hoge mate is de plattelandsbewoner voor zijn de levensbehoeften en zorg meer aangewezen op de in het eigen dorp aanwezige voorzieningen. 

Doelstelling van Stichting “Waar een Wil is” is o.a. de samenwerking vergroten tussen de burger, overheid, verenigingen, stichtingen, coöperaties, dorpsbelangen en zorginstellingen.

Inzet is om de sociaal-maatschappelijke cohesie onder burgers te stimuleren door het organiseren of ondersteunen van meer activiteiten in dorpen in de gemeente Borger-Odoorn.

Om de leefbaarheid in de samenleving te versterken willen we ook samenwerken met “professionelen”. Bij het opzetten van activiteiten, zullen waar mogelijk vrijwilligers worden ingezet om de beoogde doelstelling te behalen.

De Stichting “Waar een Wil is” bestaat uit een zorgvuldig samengesteld bestuur van 3 vrouwelijke- en 1 mannelijk bestuurslid met jarenlange ervaring op het bestuurlijke-, juridische-, zakelijke en notariële vlak en is al breed verankerd in de samenleving. Ze is voldoende uitgerust om een en ander voor doelgroepen te doen; zeker niet uit het oog te verliezen, dat we uit gaan van een groei- en leermodel.


Platform GIS

Algemeen

Een multiculturele samenleving vraagt om een andere aanpak voor de zorg en andere hulpvragen.

Hulpvragen van vluchtelingen/migranten verschillen –mede door cultuurverschillen- van de hulpvragen van autochtonen.

Vaak proberen hulpverleners en deskundigen gebruik te maken van tolken om ongelijke behandeling als gevolg van taalverschillen te voorkomen. Daarbij wordt echter nauwelijks rekening gehouden met andere culturele factoren, zoals de non-verbale signalen en de algemeen culturele regels die het gedrag in belangrijke mate bepalen.

Vragen en antwoorden worden zowel door de hulpverlener als door de vluchteling/migrant vaak verkeerd begrepen.

Nederlandse instellingen zijn vaak niet voldoende toegerust met de specifieke (interculturele) deskundigheid die nodig is om adequaat hulp te bieden aan vluchtelingen/migranten.


Platform GIS: een initiatief van SaNour en Stichting Waar een Wil is.

SaNour en “Stichting Waar een Wil is” hebben besloten samen een intercultureel Nederlands-/Arabischtalig platform op te zetten.

Via deze link, kunt u een bestand downloaden met meer informatie.