Stichting Waar een Wil is

  

Oprichting "Stichting Natuurlijk Odoorn"

De Stichting Natuurlijk Odoorn is op voorstel van de Stichting Waar een Wil is tot stand gekomen. Projecten die worden uitgevoerd zijn voor rekening van de Stichting Waar een Wil is en zuiver bedoeld om o.a. sector toerisme en recreatie te versterken.


Doelstelling:

- Het behoud van de natuur en het landschap in en rondom Odoorn;

- De inzet van diverse schapenrassen voor het ecologisch beheer van de bossen   en graslanden;

- De inzet van trekpaarden voor het ecologisch beheer van de bossen en graslanden;

- Het behoud van oude Nederlandse dierenrassen;

- Het bevorderen van het cultuurbehoud op het platteland;

- De bevordering van verduurzaming;

- Het behoud en de uitbreiding van lokale bedrijvigheid;

- De gezondheidsbevordering van inwoners op het platteland.


Realisatie doelstelling:

- Het ondersteunen van- en/of ontwikkelen van- en/of het meewerken aan projecten die bijdragen aan één of meer doelstellingen van de stichting;

- Het ondersteunen van burgerinitiatieven die bijdragen aan één of meer doelstellingen van de stichting;

- Het samenwerken met (overheids)instellingen en organisaties;

- Fondsenwerving;

- Het beheren van gelden ten behoeve van activiteiten van de stichting.


Bestuur :

- Harrie Nielen: dierenarts: bestuurslid i.v.m. dierenwelzijn

- Oscar Philips: advocaat;

- Berber Ubbink: voormalig schaapherder uit Exloo

- Henk Robben: Studio Job Odoorn

        

Projecten:

Uitbreiding en instandhouding van de kudde raszuivere Drentse heideschapen in het Schapenpark Odoorn

Het in stand houden en uitbreiden van de “kudde” raszuivere Drentse heideschapen in het Schapenpark Odoorn (ongeveer 55 schapen), in samenwerking met het Stamboek van het Drents Heideschaap, ter bevordering van het toerisme in Odoorn en omgeving en voor de instandhouding van het Drentse Heideschaap.

Met ondersteuning en fondsenwerving door de stichting wordt de kudde uitgebreid door een fokprogramma volgens het Fok- en Stamboekreglement (FSR) van het stamboek en door het aankopen van raszuivere Drentse Heideschapen, tot een dusdanig aantal dat er met het stamboek een kudde-overeenkomst kan worden gesloten. De stichting zelf wordt geen eigenaar van de schapen, maar ondersteunt de activiteiten welke nodig zijn voor de uitbreiding van de huidige kudde tot een kudde in de zin van het stamboek. Het stamboek definieert een kudde als een groep van tenminste 100 ooien van 1 jaar of ouder die als één geheel beheerd wordt.

Het inzetten van trekpaarden in de bosbouw

Het inzetten van (bij voorkeur Nederlandse) trekpaarden in de bosbouw, in samenwerking met Staatsbosbeheer. In voor machines moeilijk toegankelijke terreinen kunnen trekpaarden worden ingezet. Door de grote wendbaarheid en de geringe bodemdruk blijft de bodem ongestoord. Door het gebruik van trekpaarden wordt er CO2-neutraal gewerkt, waardoor er een bijdrage wordt geleverd aan de klimaatbeheersing. Ook zal de inzet van trekpaarden een positieve bijdrage kunnen leveren voor het toerisme, omdat de inzet van trekpaarden aantrekkelijker is voor het publiek als de inzet van grote machines.

Het organiseren van een jaarlijks terugkerend evenement, met diverse demonstraties en workshops

Demonstraties ambachtelijke houtbewerking;

Demonstraties bosontginning met paarden;

Demonstraties schapen drijven;

Demonstraties wood carving;

Demonstraties wol bewerking;

Het opzetten van- en meewerken aan diverse wolprojecten

Het opzetten van diverse wolprojecten met wol afkomstig van het Drentse heideschaap en overige schapenrassen, afkomstig uit het werkgebied van de stichting.

De wolprojecten zullen tot stand komen in samenwerking met Stichting Waar een Wil is,  Studio-Job-Odoorn (organisatie voor jongeren), Stichting de Veerkracht, Pand 11 Buitengewoon, Urika Dagbesteding en De Paasbergen.

In de voormalige fabriek zullen spinworkshops gegeven worden. Verder zullen er in de Fabriek een wool picker en een wolkaarder komen, welke geïnteresseerden tegen een geringe vergoeding op locatie kunnen gebruiken voor de bewerking van een schapenvacht, onder toezicht van één of meer jongere(n) of vrijwilligers op die locatie. Van de vergoedingen kunnen weer spinnewielen worden gekocht, die gebruikt kunnen worden bij het geven van spinworkshops en het organiseren van spinbijeenkomsten.

Op de locatie van Urika Dagbesteding in Valthermond worden in samenwerking met Stichting de Veerkracht viltworkshops georganiseerd met wol afkomstig van schapen uit het werkgebied van de stichting, ondermeer als activiteit voor partners van veteranen met P.T.S.S.

Het regelmatig organiseren van een open brei- en spincafé op de locatie van De Paasbergen, in samenwerking met de activiteitencommissie van De Paasbergen, zulks ter versterking van de woonwijkcentrumfunctie. Ervaren wolspinners die wonen in De Paasbergen kunnen hun kennis doorgeven aan liefhebbers en geïnteresseerden van buiten de locatie. Liefhebbers van het breien kunnen van de gesponnen wol artikelen breien die vanuit De Paasbergen of vanuit  de winkel in Pand 11 Buitengewoon worden verkocht. Met de opbrengst van deze artikelen worden activiteiten gefinancierd voor andere projecten die de woonwijkcentrumfunctie van De Paasbergen versterken en voor projecten voor jongeren die begeleid worden in de locatie aan de Valtherweg 11 in Odoorn.

Landart of Natuurkunst.

Het geven van korte of langere creatieve workshops of kunstprojecten op maat in het landschap, met natuurlijke materialen.

Geschikt voor teambuilding, bedrijven, onderwijs, jongerenprojecten, of zo maar een creatieve workshop.  Een kunstproject op maat, zowel binnen als buiten te realiseren.

Landart of Landschaps- of Natuurkunst.

Het landschap, de natuur zijn zelf als onderwerp een eindeloze bron van inspiratie voor het maken van kunstprojecten. Het landschap is a.h.v. het decor voor een kunstwerk.

In deze natuurkunst-workshops gaat het om het gezamenlijk realiseren van een kunstwerk met natuurlijke materialen uit de directe omgeving. Landart is een kunstvorm waarbij door eenvoudige ingrepen iets toegevoegd of gewijzigd wordt aan het landschap of de natuurlijke omgeving. Dit kan ingrijpend zijn , door het graven van kuilen of geulen, of het ophogen van het landschap.  Maar ook door het plaatsen van composities met stokken, stenen, keien, etc.

Anders dan bij de meer gangbare kunst , zoals o.a.schilderen, beeldhouwen ,fotografie, wordt de hele natuur in het kunstwerk opgenomen.

Men noemt deze kunstvorm dan ook wel omgevingskunst : kunst die een dialoog aan gaat met de natuur.

Het kan dus betekenen:  ingrepen in de natuur zelf.

                                 :  toevoegingen aan het landschap of

                                 :  acties in het landschap en alle mengvormen hiervan.

Het is werken met materialen rechtstreeks uit de natuur , b.v. stenen, takken, twijgen, keien, zand, bladeren, water, vezels, etc.  

Ook betekent het een zoeken van een direct verband tussen natuur en cultuur.

Op den duur wordt de kunst weer opgenomen of vernietigd door de natuur, door natuurlijke processen als getijden, seizoenen, enz.

Het is dus een vergankelijke kunstvorm. Een mooi gegeven bij een steeds veranderend landschap.

Deelnemers gaan de natuurlijke omgeving met andere ogen zien en beleven en gaan een interactie aan met cultuur en natuur. Een verrassende binding tussen natuur en kunst. De inspiratie en het materiaal liggen in de natuur letterlijk voor het oprapen. Kunst wordt zo een avontuur.  Lijnen, cirkels en spiralen zijn eenvoudige vormen die in de kunstwerken vaak worden gebruikt.

Landart legt b.v. een verbinding met het thema “Duurzaamheid” en “Cultureel Erfgoed”.

Bij natuurkunst workshops gaat het om het gezamenlijk realiseren van een werkstuk.

Samen een groot kunstwerk creëren en realiseren is een positieve ervaring die de deelnemers met elkaar verbindt. Deelnemers kunnen echter ook hun eigen persoonlijke object maken, en dan b.v.  uiteindelijk tot  een totaal presentatie komen.

De activiteit is vaak een gezonde buitenactiviteit, waarbij je echt in de natuur bezig bent, maar kan ook binnen plaats vinden b.v. op scholen, campings.

De natuur in de gemeente Borger Odoorn is natuurlijk bij uitstek geschikt en inspirerend voor het maken van natuurkunst.

Rondgaand toegankelijk maken van pad voor mensen met een lichamelijke beperking. Een samenwerking tussen Stichting Waar een Wil is, Poolshoogte, De vml. schaapsherder en Staatsbosbeheer.

Door een aanvraag vanuit Stichting Vitaal Paasbergen werd de interesse gewekt van “Stichting Waar een Wil is”. Wandelpaden werden uitgeprobeerd, waaronder de rode route bij Poolshoogte, met name het stuk pad naar het Schapenpark.

De rode route bij Poolshoogte is totaal niet toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking, het pad is zelfs slecht toegankelijk voor mensen “zonder beperking”.

Er is geen enkel verhard wandelpad rondom Poolshoogte.

De conclusie is dat “wij” kunnen volstaan met korte routes, omdat er voldoende verharde fietspaden in de buurt aanwezig zijn.