Stichting Waar een Wil is

  

Aanleg: Belevings-bewegingstuin in Exloo.

Uitvoering door Stichting Waar een Wil is.

De uitvoering :

Eind mei 2016 wordt er begonnen met de aanlegwerkzaamheden op het voormalige voetbalveld van Exloo, mits het weer dit toelaat.

Eerst wordt het gras gemaaid en afgevoerd zodat er een overzichtelijke schrale vlakte overblijft.  Daarna gaat de hovenier het terrein indelen volgens het ontwerp dat is gemaakt. De contouren van de aanleg worden dan al zichtbaar. 

In de tekening is rekening gehouden met alle wensen, zoals sport / beweging, recreatie, natuur, omgeving, onderwijs en kunst. Als alle hoofdlijnen zijn uitgezet, gaan ze beginnen met het afgraven en verwerken van de zode, waarna we door gebruik te maken van een graafwerktuig de vijver gaan uitgraven en daar tevens hoogtes gaan aanbrengen. Dat heeft later tot resultaat, dat de natuurlijke vijver wordt gevoed door water.  Vanaf de hoogtes kan er b.v. in de winter, bij sneeuw “sleetje worden gereden”.   

De vijver wordt aangesmeerd met een leemlaag, wat opgegraven zal worden uit het voetbalveld, zodat deze water kan blijven vasthouden en daarmee het natuurlijke karakter blijft bestaan. Inmiddels zijn de verharde paden licht uitgegraven en opgevuld met geel zand om zo een betere vochtdoorlatendheid te creëren. Er is besloten om te gaan voor een natuurlijke verharding.

Dit materiaal genaamd Komex zal met de kraan verdeeld worden over de paden zowel die rond zullen lopen om de vijver en naar de beeldentuin Zwakanaga.      

De beplanting wordt uitgezet aan de hand van het beplantingsplan en worden ook alle bomen en heesters ingeplant. Rest nog het inzaaien van de bewegingsruimte met gras en het inzaaien van de blootliggende gronden met een bloemenmengsel in combinatie met weidegrassen. De toplaag wordt gefreesd en vervolgens vlak gemaakt.  Alle bouwkundige elementen worden pas geplaatst nadat het gazon en de bloemen zijn opgekomen.

Bouwkundige elementen:                                                               Bouwkundige elementen in de tuin zijn: zit- en schuilgelegenheden; m.n. voor mensen met een beperking.

Begaanbaarheid:                                                                                  Verharde paden worden licht uitgegraven en opgevuld met geel zand om zo een betere vochtdoorlatendheid te creëren. Bij de keuze van de verharding is m.n. rekening gehouden met gebruikers van rollators en scootmobielen.                        Er is besloten om te gaan voor een natuurlijke verharding.                                  De bewegingsruimte(4 toestellen) komen in het gras te staan.

Borden m.b.t. informatie over de subsidieverstrekkers, uitvoerders, aansprakelijkheid, etc. worden aan het begin van de tuin gezet.

Cultuur/cultuurbeleving en educatie:                                            Beeldentuin Zwakanaga zal voor de Stichting het onderwijs verzorgen voor kinderen van de basisschool op cultuur en cultuurbeleving.

Waarom cultuureducatie:                                                               Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennis neemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. Cultuureducatie stimuleert kinderen bovendien om andere ‘talen te spreken’, waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen: leerlingen met een taalachterstand blijken bijvoorbeeld een groot toneeltalent te zijn.

Hiernaast is creativiteit van groot belang voor onze kenniseconomie.                   Door cultuureducatie te verankeren in ons onderwijs wordt het creatieve    vermogen van leerlingen sterker ontwikkeld.

Er is een rechtstreeks verbinding pad van de belevings- bewegingstuin naar Zwakanaga.